Algemene Verkoopsvoorwaarden


Behoudens bijzondere voorwaarden vastgelegd tussen partijen, worden de onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden beschouwd als zonder afwijking aanvaard door de klant. 

1. De persoon of firma die de bestelling doet wordt beschouwd in eigen naam en stelt zich borg voor de betaling van de faktuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden. Door het afsluiten van de koop wordt de klant geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. 

2. De afgifte “goed-voor-druk” ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Klachten betreffende fouten en vergissingen, die niet op de voor afdrukken gegeven proef mochten verbeterd geweest zijn, worden niet in aanmerking genomen.

3. Alle creaties zoals o.m. de ontworpen tekeningen en modellen, de interpretaties en schikkingen, het zetwerk alsook onze fotografische opnamen, blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel.

4. Elke nadruk of namaking onder welke vorm en met welk procedé ook is strikt verboden.

5. Bij de uitvoering der orders is volgende afwijking toegelaten: 15% in meer of minder dan de bestelling.

6. Door het toevertrouwen van de bestelling wordt de klant geacht het reproduktierecht te bezitten van de teksten, films, enz… Wij wijzen in dit opzicht elke verantwoordelijkheid af.

7. Elke gedeeltelijke levering kan afzonderlijk gefaktureerd worden.

8. Al onze fakturen zijn kontant betaalbaar zonder disconto.

9. Iedere klacht dient schriftelijk ingestuurd te worden binnen de 3 dagen na levering per aangetekende brief via de post.

10. Eventueel bepaalde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Een bepaalde leveringstermijn zal nagestreefd worden doch overschrijding van de leveringstermijn zal nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding, korting, verwijlsintresten of het annuleren van de bestelling.

11. Ingeval van niet betaling van de facturen op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd gelijk aan 10% van het volledige factuurbedrag met een minimum van € 43,38. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het volledige factuurbedrag.

12. De taks is ten last van de koper.

13. Het Belgisch recht is van toepassing op al onze overeenkomsten. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

14. Onze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen al onze commerciële verbintenissen niettegenstaande elke andere door onze mede-kontraktant ingeroepen verkoopsvoorwaarden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

A moins de conditions spéciales établies entre parties, les conditions générales de vente ci-après sont considérées sans déro¬gation par le client.

1. La personne ou firme qui fait la commande est considérée comme engagée en nom personnel et se porte garant du paiement de la facture, même quand cette dernière doit être à disposition ou envoyée à un tiers. Par la clôture de l’achat, le client est estimé connaître nos conditions générales de vente et les accepter.

2. La remise “bon à tirer” nous libère de toute responsabilité principalement pour toute faute ou omission après fixation de l’impression. Les réclamations portant sur des fautes et erreurs qui ne sont pas introduites lors des corrections des épreuves d’impression, ne seront plus prises en considération.

3. Toutes nos créations comme e.a. les croquis et modèles, les interprétations et arrangements, la composition, de même que les prises photographiques restent toujours notre domaine réservé, aussi bien spirituellement que matériellement.

4. Toute reproduction ou contrefaçon sous quelle forme ou procédé que ce soit, est formellement interdite.

5. Lors de l’exécution des commandes, l’écart suivant est autorisé: 15% en plus ou en moins que la commande.

6. En nous confiant sa commande, le client est estimé posséder le droit de reproduction des textes, films, etc… Nous décli¬nons toutes responsabilités dans cette optique.

7. Toute livraison partielle peut être facturée séparément.

8. Nos factures sont payables au comptant net sans escompte

9. Toute réclamation doit se faire par écrit endéans les 3 jours de la livraison par lettre recommandée par la poste.

10. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif; ils ils sont respectés dans la mesure du possible, mais ne constituent cependant aucune obligation formelle de la part du vendeur. Un retard de livraison ne pourra donner lieu à aucun dommage, intérêt, décompte ou le droit de résilier le contrat.

11. En cas de retard de paiement, il est dû d’ office et sans mise en demeure préalable un intérêt de 10% par ans. En guise d’indemnité avec un minimum de € 43,38. Des dommages et intérêts forfaitaires de l’ordre de 15% du montant facturé seront également portés en compte de plein droit et sans mise en demeure, en guise d’indemnité.

12. La taxe est à charge de l’acheteur.

13. Le contrat est régi par la loi Belge. En cas de contestation, seuls les tribunaux de l’ arrondissement judiciaire de Limbourg seront compétents.

14. Les présentes conditions générales de vente régissent toute nos opérations commercials nonobstant toutes autres conditi¬ons générales invoquées par nos co-contractants.